Dostęp do danych z wykorzystaniem Spring Data

Znajomość JDBC API to już dziś stanowczo za mało, by w pełni zrealizować potrzeby biznesowe klientów. Te spełni Spring Data. To  ułatwienie rozwoju aplikacji podczas pracy z różnymi modelami baz danych oraz ujednolicony model programowania. Spring Data promuje zasadę „convention over coding” – wykorzystuje dynamiczne proxy, dzięki czemu uwalnia nas od szablonowego kodu. Dzięki Spring Data zyskujecie czas na budowanie kompletnych modeli domeny. Wyższa jakość dostarczonego kodu w krótkim czasie- czego chcieć więcej? Spring Data dostarcza ponadto lekkie mechanizmy mapowania poszczególnych modeli danych na obiekty Javy.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z różnymi wzorcami pracy z bazami danych, a także wyjście poza relacyjny model danych. Poznacie nieznane Wam wcześniej techniki modelowania, na nowo spojrzycie na sposoby pracy z danymi i wpływ różnych modeli na architekturę aplikacji. Podczas szkolenia stworzycie aplikację internetową, z wykorzystaniem różnych techniki modelowania w oparciu bibliotekę Spring Data. Poznacie takie bazy danych jak: MongoDb, Neo4j czy Redis.

Program szkolenia „Dostęp do danych z wykorzystaniem Spring Data”:

  1. Wzorce dostępu do warstwy danych w aplikacjach
   1. Budowanie warstwy abstrakcji dostępu do danych z wykorzystaniem Data Access Objects i Data Transfer Objects
   2. Anemic domain model vs Domain Driven Design vs Naked objects
   3. Praca z danymi – z wykorzystaniem wzorców Transaction Script, Table Data Gateway oraz Active Record
   4. Warstwa dostępu do danych i jej rola w kontekście aplikacji. Interakcja z warstwą dostępu do danych w kontekście wzorców Model View Controler i Command Query Responsibility Segregation
  2. Dostęp do relacyjnych baz danych z pomocą JPA (Java Persistance API) i Spring Data
   1. Repozytoria JPA, odstawowe operacje CRUD
   2. Zapytania z wykorzystaniem mechanizmu „query by convention”
   3. Zapytania z wykorzystaniem mechanizmu „query using annotations”
   4. Mechanizmy rozszerzania bazowej implementacji repozytorium JPA
   5. Operacje modyfikacji (dodawanie, usuwanie oraz aktualizacja danych)
   6. Wykorzystanie specyfikacji w tworzeniu dynamicznych zapytań
   7. Silnie typowane zapytania z wykorzystaniem biblioteki QueryDSL
  3. Wstęp do baz NoSQL
   1. Paradygmaty CAP, BASE i ACID, różne gwarancje spójności danych
   2. NoSQL i różne modele danych
   3. Dobór właściwego modelu danych do klasy problemu
  4. Kolekcje dokumentów czyli dostęp do danych w MongoDB
   1. Wprowadzenie do baz danych opartych o model dokumentów, na przykładzie MongoDB
   2. Modelowanie z wykorzystaniem dokumentów, podstawowe wzorce
   3. Mapowanie dokumentów do obiektów Java
   4. Tworzenie zapytań do MongoDB
   5. Wykorzystanie technik Map/Reduce
   6. Cross store z wykorzystaniem MongoDB i JPA
  5. Wierzchołki i krawędzie czyli grafy w Neo4j
   1. Wprowadzenie do świata grafów, na przykładzie Neo4j
   2. Mapowanie wierzchołków i krawędzi w grafie do obiektów Java
   3. Tworzenie zapytań do Neo4j
   4. Wykorzystanie DSLi Gremlin oraz Cypher do przemierzania struktury grafów
   5. Cross store z wykorzystaniem JPA
  6. Dostęp do baz typu klucz wartość na przykładzie Redis
   1. Redis – sposób na przechowywanie różnych struktur danych
   2. Dostęp do baz typu „klucz-wartość” na przykładzie Redis
   3. Mapowanie Java Collections do struktur danych dostępnych w Redis
   4. Model Publish Subscribe z wykorzystaniem Redis
   5. Redis jako implementacja Cache
  7. Pułapki i najlepsze praktyki
   1. Wykorzystanie Spring Data w aplikacjach internetowych
   2. Wykorzystanie Spring Data w kontenerach JavaEE
   3. Testowanie dostępu do danych z wykorzystaniem Spring Test

Doradztwo – Mikrousługi – Szkolenia

Symentis – nie tylko dla programistów! 

Zapytaj o szkolenie